ગુજરાત TETEXAM 2022: સૂચના, અરજીપત્ર, પાત્રતા | Gujarat TETEXAM 2022: Notification, Application Form, Eligibility

ગુજરાત TET 2022 નોટિફિકેશન ઓગસ્ટ 2022 (અસ્થાયી) મહિનામાં બહાર પાડવામાં આવશે. રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી માટે માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગુજરાત (BSEG) દ્વારા ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી લેવામાં આવશે. આ પરીક્ષા રાજ્ય કક્ષાએ વર્ષમાં એકવાર લેવામાં આવે છે. ટીચર એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ (TET) એ B.Ed સાથેના તમામ ઉમેદવારો માટે ફરજિયાત પરીક્ષા છે. અને સરકારી શાળાઓ અને ખાનગી શાળાઓમાં (1 થી 5) અને (6 થી 8) શિક્ષકોની નોકરીની શોધમાં છે. રુચિ ધરાવતા ઉમેદવારો ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી જેવી કે તારીખો, પાત્રતા, અરજીપત્રક, પરીક્ષા પેટર્ન, અભ્યાસક્રમ, પ્રશ્નપત્ર વગેરે સંબંધિત વિગતવાર માહિતી માટે નીચેના લેખમાંથી જઈ શકે છે.

Advertisements

Advertisements

Gujarat TET 2022 Status

Notification yet to release
Exam date yet to announce
Application form yet to start
Brochure pdf yet to release

Gujarat TET 2022 Important Dates

The BSEG yet to announce the tet exam dates 20201 in Gujarat (TET 1 & 2 Exam Dates).

Advertisements
Gujarat TET 2022 Schedule
Event Date (tentative)
Online Application starts from August 2022
Last date of submission of the Application form August 2022
Correction in Online Application August 2022
Admit Card Availability September 2022
Gujarat TET 1 Exam Date October 2022
TET 2 Exam Date 2018 in Gujarat October 2022
Declaration Of Result November 2022

Gujarat TET 2022 Application Form

The detailed information regarding the Gujarat TET Application form is given below.

Advertisements
 • BSEG will release the application form in the month of August 2022.
 • The authority will release the application form in online mode.
 • Candidates can fill their application form through the official website.
 • Also, No offline mode application will be accepted by the conducting body.
 • Candidates must apply before the due date of the application form.
 • Multiple forms of a single candidate will be rejected by the officials.
 • Moreover, keep a copy of the filled application form for further use.

Gujarat TET 2022 Application Fee

The category wise GTET application fee is given below.

Advertisements
Category Fee
General/ OBC Candidate Rs. 350/-
SC/ST/PWD Candidate Rs. 250/-
 • Mode of Payment: Applicants have to pay their fee through online mode via:
  • Credit card
  • Debit card
  • Net banking

How to Fill Gujarat TET 2022 Application Form?

The Steps for filling the online Application Form are given below:

Advertisements
 • Open the official website of BSEG.
 • Open Application link.
 • Fill the required details.
 • Upload the photograph and signature.
 • Proceed to pay the Application Fee online.
 • Go to the payment button select the payment options (Credit card/ Debit card/ Net banking).
 • Enter the OTP sent to your registered mobile no.
 • Take the print out of the Application form.

Gujarat TET 2022 Eligibility Criteria

The details regarding the Gujarat 2022 Eligibility criteria are given below:

Advertisements

Primary Teachers level (1-5):

Advertisements

વરિષ્ઠ માધ્યમિક (અથવા તેની સમકક્ષ) ઓછામાં ઓછા 45% ગુણ સાથે જરૂરી છે.
બેચલર ઓફ એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન (B.El.Ed.) ના અંતિમ 4-વર્ષમાં હાજર ઉમેદવારો / પ્રાથમિક શિક્ષણમાં 2-વર્ષનો ડિપ્લોમા / 2-વર્ષનો ડિપ્લોમા ઇન એજ્યુકેશન ઇન સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન પણ પાત્ર છે. અથવા

Advertisements

જે ઉમેદવારોએ B.Sc કર્યું છે. /BA/ 50% ગુણ સાથે અને B.Ed લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરવા પાત્ર છે.

Advertisements

Upper Primary Teachers level (6-8):

Advertisements

B.Sc/ B.A ધરાવતા અરજદારો અથવા જેઓ અંતિમ 2-વર્ષના B.A માં દેખાય છે. / ડી.એડ. /B.Sc. ઓછામાં ઓછા 45% માર્કસ સાથે અથવા B.Ed/વરિષ્ઠ માધ્યમિકમાં 50% માર્કસ સાથે ક્લીયર/ દેખાયા હોય અને 4-વર્ષના BA/ B.Sc.Edમાં પાસ થયા હોય અથવા હાજર હોય.

Advertisements

અથવા

Advertisements

બી.એ. (Ed.)/ (B.El.Ed) / B.Ed B.Sc માં અંતિમ 4-વર્ષ. (સંપાદન), (વિશેષ શિક્ષણ) B.SC અથવા B.A માં ઓછામાં ઓછા 50% સાથે GTET માટે પાત્ર છે.

Advertisements

Note:

Advertisements
 • The required qualifying marks are – 60% for General Category and 55% for reserved category candidates.

Gujarat TET 2022 Exam Pattern

The Board of Secondary Education Gujarat (BSEG) announced the following exam pattern.

Advertisements
 • Total of 150 Multiple Choice Questions will be asked in the Exam.
 • An offline examination – pen and paper-based – is conducted.
 • Each question carries One Mark.
 • No Negative Marking.
 • There are two sections in the exam: HSC & PTC
 • Duration of the Test is 90 Minutes and the exam will be held in two shifts i.e. Morning and Evening.

Gujarat TET Exam Paper 1 Pattern:

Name of TET 1 Subjects No. of MCQ Questions Marks
Child Development & Pedagogy 30 30
Language I 30 30
Language II 30 30
Mathematics 30 30
Environment Studies 30 30
Total 150 150

Gujarat TET Exam Paper 2 Pattern:

Name of TET 2 Subjects No. of MCQ Questions Marks
Child Development and Pedagogy 30 30
Language I 30 30
Language II 30 30
(i) For Mathematics and Science TeacherMathematics and Science.(ii) For Social Studies and Science Teacher

Social Science.

Advertisements

For any other Teacher Either (i) or (ii)

Advertisements
6060 60
Total 210 150

Gujrat TET 2022 Syllabus

The details regarding the Gujrat TET Syllabus are given below:

Advertisements
 • TET-I: 
  • Principle of Child development and education.
  • Reasoning Ability, Logical Ability, Teaching Aptitude & Data Interpretation.
 • TET-II:
  • Child development & Pedagogy.
  • General Knowledge, Current Affairs
  • Social Science including History, Geography, Civics and Economics.

Gujrat CET Preparation Tips

The tips to prepare for the Gujrat CET exam are given below:

Advertisements
 • Evaluate the complete syllabus and exam pattern.
 • Make a proper study schedule and prepare accordingly.
 • Go deep with the basics to make a stronghold on the subjects.
 • Solve previous year papers and evaluate your performance.
 • Revise the complete syllabus before the exam.

Gujarat TET 2022 Admit Card

The GTET Hall Ticket carries the following information:

Advertisements
 • Admit card can be downloaded through the official website only. Authority will not send admit card by post. And it is available through online mode only.
 • For downloading the admit card, candidates must enter their Registration no. And Date of Birth.
 • Admit card will be available in the month of September 2022.

How to Download the Gujarat TET  2022 Admit Card?

Following are the steps to download the Gujrat TET Hall Ticket:

Advertisements
 • Visit the Official site of BSEG and click on the link ojas.gujarat.gov.in
 • In the Notification section, click on the link of GTET Admit card 2020.
 • Enter the required details and click on ‘Submit’. Admit card will display on the screen.
 • Check all the details and instructions in admit card and download it.

Gujarat TET 2022 Answer Key

 • Visit the official site ojas.gujarat.gov.in to download the answer key.
 • Click on ‘GTET Examination Result’.
 • Enter the required details including your Registration no.
 • The answer sheet will be displayed on the screen.
 • Download and compare with your answers.

Gujarat TET 2022 Result

The candidates can check below in the given important details about Gujarat TET 2022 Result:

Advertisements
 • The result will be announced on the official website.
 • Click on the link www.ojas.gujarat.gov.in
  The result will be announced in the month of November 2022 for all category post.
 • Candidates must enter the admit card no to view the result.
 • The mark sheet will be displayed on the screen.
 • Take the print out of the mark sheet for future use.

Gujarat TET 2022 Highlights

The highlights of Gujarat TET Exam are given in the table below:

Advertisements
Exam Name Gujarat Teacher Eligibility Test (Gujarat TET 2022)
Organizing Body The Board of Secondary Education of Gujarat (BSEG)
Mode of Exam Offline
Mode of Application Online
Job Location Gujarat
Selection Process Selection of candidates is based on their performance in Gujarat Teacher Eligibility Test.
GTET Official Website www.gujarat-education.gov.in or www.ojas.gujarat.gov.in

Read Also :

Gujarat TET FAQs :

 

Ques. What is the full form of Gujarat TET?

Advertisements

Ans. The full form of Gujarat TET is Gujarat Teacher Eligibility Test. It is a teacher eligibility test conducted by the Gujarat State Council of Examination to determine the candidate’s eligibility willing to be a teacher in the schools of Gujarat

Advertisements

Ques. When will the application form for Gujarat TET 2022 get released?

Advertisements

Ans. The official notification for teacher recruitment through Gujarat TET Exam 2022 is not yet released. But it is expected to release in July 2022. Thus, candidates are advised to keep a tab on the official website for the latest updates.

Advertisements

Ques. What is the minimum qualifying percentage for clearing the Gujarat TET Exam?

Advertisements

Ans. The minimum qualifying percentage varies every year. However, according to last year’s trend, candidates must score a minimum of 60% to get shortlisted.,for Gujarat TET 2022.

Advertisements

The previous year cut off marks is mentioned in this article. One can have a look.

Advertisements

Ques. Is Gujarat TET compulsory to get a teaching job in the government school of Gujarat?

Advertisements

Ans. To be a government teacher in Gujarat, candidates must qualify for the Gujarat TET exam. There are different categories: Lower primary teachers will teach from Class I-V, Upper Primary Teachers can teach up to class VI-VIII, and Secondary School Teachers can teach up to class IX-X.

Advertisements

Ques. Is only a graduation degree is enough to sit for the Gujarat TET Exam?

Advertisements

Ans. No, Just a graduation degree is not enough. Candidates must have graduation and a B. Ed with 60% marks to appear for the Gujarat TET exam.

Advertisements

Ques. Is there a specific number of attempts for giving the Gujarat TET Exam?

Advertisements

Ans. There is no restriction on the number of attempts a candidate can try for the Gujarat TET exam as there is no age limit specified in the eligibility criteria. But candidates have to fulfil other eligibility criteria to appear for the exam.

Advertisements

QuesIs the Gujarat TET Certificate is valid for a given period of time?

Advertisements

Ans. No, the validity of the Gujarat TET Certificate has been extended to the lifetime. Previously, the Gujarat TET certificate was valid for only seven years, but the board has recently changed its duration to lifetime.

Advertisements

Ques. How to apply for Gujarat TET Exam 2022?

Advertisements

Ans. Candidates have to visit the official website to fill the application form just after the notification release. We have mentioned all the details in this article about filling out the application form and applying for Gujarat TET Exam 2022.

Advertisements

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *